HASHTAG GERMANY แกรนด์ เยอรมัน 9 วัน 6 คืน ทัวร์เจาะลึกเส้นทางโรแมนติค แฟรงเฟิร์ต-ไฮเดลเบิร์ก-โคโลญจน์-ล่องเรือแม่น้ำไรน์-วุรซ์เบิร์ก-โรเธนเบิร์ก-นูเรมเบิร์กปราสาทนอยชวานสไตน์-ยอดเขาซุกสปิตเซ่

ราคาเริ่มต้น : บาท

ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน

วันเดินทาง :

รายละเอียด

❤❤❤HASHTAG GERMANY❤❤❤

❤❤❤แกรนด์ เยอรมัน 9 วัน 6 คืน ทัวร์เจาะลึกเส้นทางโรแมนติค❤❤❤

แฟรงเฟิร์ต-ไฮเดลเบิร์ก-โคโลญจน์-ล่องเรือแม่น้ำไรน์-วุรซ์เบิร์ก-โรเธนเบิร์ก

นูเรมเบิร์กปราสาทนอยชวานสไตน์-ยอดเขาซุกสปิตเซ่-ช้อปปิ้งเอ้าท์เลท-ชมเมืองมิวนิค

กำหนดการเดินทางวันที่8 – 16 ธันวาคม  2561 (คณะเดียวเท่านั้น!!!)

ราคาสุดคุ้มเพียง 59,991 บาท

( ไม่รวมค่าวีซ่า 3,500 บาท และค่าทิป 2,500 บาท)

บินตรงสู่เยอรมัน..เขาแฟรงค์เฟิร์ต..ออกมิวนิค ไม่ต้องแวะเปลี่ยนเครื่อง

 

 

สายการบิน

THAI  AIRWAYS (TG)

เที่ยวบินขาไปTG  920BKK – FRA23.40 – 05.50
เที่ยวบินขากลับTG  925MUC - BKK13.35 – 06.10

 

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • บินตรง กรุงเทพ-แฟรงค์เฟิร์ต/ มิวนิค-กรุงเทพ พร้อมสะสมไมล์การบินไทย 50%
 • พักหรูโรงแรม 4 ดาว (พักแฟรงเฟิร์ต2 คืน /นูเร็มเบิร์ก1 คืน/เคมป์เท่น 1 คืน / มิวนิค2 คืน)
เที่ยวครบทุกไฮไลท์!!
 • บาด ฮัมบูรก์ :ชม ศาลาไทย แห่งแรกในทวีปยุโรป
 • เซ็นต์กอร์: ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำไรน์สู่เมืองบ็อปปาร์ด
 • โฮเฮนชวานเกา: เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ต้นแบบปราสาทเทพนิยายในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์
 • ยอดเขาซุกสปิตเซ่: นั่งรถไฟไต่เขา และกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ไต่ระดับความสูง 3000 เมตร ภูเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน
 • มิวนิค:ชม BMW World โชว์รูมใหญ่และทันสมัยที่สุด ของรถยนต์บีเอ็มดับเบิ้ลยู และชม อัลลิลันซ์ อารีน่า สเตเดี้ยม

ช้อปปิ้งจุใจ!!! อิงโกลสตัด วิลเลจเอาท์เล็ต

เมนูพิเศษ**ลิ้มรสขาหมูเยอรมัน ** พร้อมเสริฟเบียร์ แบบต้นตำรับ

 

 

วันแรกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
20.40 น.

พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3สายการบินไทย พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสารการเดินทาง

23.40 น.ออกเดินทาง โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 920
วันที่สองแฟรงค์เฟิร์ต–ไฮเดลเบิร์ก- บาด ฮัมบรูก์-แฟรงค์เฟิร์ต
05.50 น.

เดินทางถึง สนามบินแฟรงเฟิร์ต หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์กเมืองที่สุดแสนโรแมนติก ตั้งอยู่บริเวณฝั่งแม่น้ำเน็กคาร์หนึ่งในเมืองศูนย์กลางการศึกษาที่สำคัญของเยอรมัน เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์กซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเยอรมันนำเข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์กที่สร้างขึ้นอยู่บนเชิงเขาเหนือแม่น้ำเน็กคาร์ ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองได้โดยรอบ โดยตัวปราสาทสร้างด้วยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุกว่า 900ปี ชมประตูที่สร้างเสร็จในคืนเดียว วันไนท์เกท หรือ ELIZABETH GATEที่สร้างขึ้นโดยคำสั่งของพระเจ้าเฟดเดอริก สร้างให้เป็นของขวัญวันเกิดแด่พระมเหสีอลิซาเบธ ซึ่งสร้างเสร็จภายในคืนเดียว จากนั้นนำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ ถังไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีความจุถึง 220,000 ลิตร
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ เมืองบาด ฮอมบวร์ก เป็นเมืองเล็กๆน่ารักที่มีชื่อเสียงด้านน้ำแร่และสปา นำท่านชม ศาลาไทย แห่งแรกในทวีปยุโรป และปัจจุบันตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ถึง 2 หลัง ศาลาไทยได้ถูกจัดสร้างโดยงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ ออกแบบโดยกรมศิลปากร ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินการจัดสร้างโดยเชิญอักษรพระปรมาภิไธย จ.ป.ร. ประดิษฐานที่หน้าบัน ทั้ง 3 ด้านของศาลาไทย การจัดสร้างนี้นอกจากเป็นการเทิดพระเกียรติฯแล้ว ยังเป็นอนุสรณ์สถานในโอกาสครบรอบ 100 ปี การเสด็จประพาสเมืองแห่งนี้ และแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับเยอรมันที่มีมาช้านาน จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ตหนึ่งในมหานครที่ยิ่งใหญ่ของเยอรมัน ศูนย์กลางแห่งธุรกิจการค้าที่สำคัญ
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักTRYP BY WYNDHAM FRANKFURT หรือเทียบเท่า
วันที่สามแฟรงค์เฟิร์ต-ล่องเรือแม่น้ำไรน์-โคโลญจ์น -แฟรงค์เฟิร์ต
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เขตไรน์แลนด์ หรือดินแดนแห่งลุ่มแม่น้ำไรน์ระหว่างทางจะผ่านแหล่งปลูกองุ่นที่ผลิตไวน์ขาวที่มีชื่อเสียงของเยอรมัน จนถึงที่ท่าเรือเซนต์กอร์นำท่านล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำไรน์ แม่น้ำสาย    สำคัญที่สุดสายหนึ่งของยุโรป ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองฟากฝั่งแม่น้ำเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของไร่องุ่นและปราสาทของโบราณอายุกว่า 600ปี และอาคารบ้านเรือนของอดีตเหล่าขุนนางเยอรมนีที่เรียงรายอยู่สอง ฟากฝั่งแม่น้ำ ผ่านบริเวณผาหินโลเรอไลย์ซึ่งมีตำนานเรื่องเล่าที่ลึกลับของเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นบริเวณนั้นเพื่อป้องกันอันตรายให้กับชาวเรือที่ต้องเดินทางผ่านไปมาในช่วงที่แม่น้ำมีความคดเคี้ยวและมีสันดอน สันทรายมากมายจนเกิดอุบัติเหตุอยู่เสมอ จนถึง ท่าเรือในเมืองบ๊อปปาร์ด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์เมืองสำคัญริมแม่น้ำไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของเยอรมนี ศูนย์กลางทางการค้า งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นแหล่งผลิตน้ำหอมออดิโคโลญ 4711อันลือชื่อ
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายให้เวลาท่านว่างเดินเล่นช้อปปิ้ง-ชมเมือง เมืองโคโลญจ์น เมืองเก่าสมัยโรมันเรืองอำนาจ เข้าชมมหาวิหารโคโลญจน์โดยเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 1248 แต่มีปัญหาให้ต้องหยุดพักการก่อสร้างไปบ้าง จึงต้องใช้เวลากว่าหกร้อยปีจึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1880 ให้เวลาท่านเดินเล่นชมเมือง ช้อปปิ้ง จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ตนำท่านชมจัตุรัสโรเมอร์ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ด้านข้างก็คือ THE ROMERหรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร์ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นย่านถนน ZEILที่มีห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยและร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแฟชั่น
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
ที่พักTRYP BY WYNDHAM FRANKFURT หรือเทียบเท่า
วันที่สี่แฟรงค์เฟิร์ต-วูรซ์เบิร์ก-โรเธนเบิร์ก-นูเร็มเบิร์ก
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองวูรซ์เบิร์กเมืองบนเนินเขาทางตอนเหนือของแคว้นบาวาเรีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเมนซึ่งเป็นอีกแหล่งเพาะปลูกองุ่นเพื่อผลิตไวน์ของเยอรมัน และเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก นำท่านชมความงดงามของเมืองมรดกโลกเมืองนี้
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายจากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองโรเธนบิร์ก เมืองโบราณในยุคอัศวินแห่งป้อมปราการ ที่ย้อนไปในศตวรรษที่ 13 และเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ยังมีกำแพงเมืองโบราณล้อมรอบตัวเมืองอยู่นำท่านเดินชมสู่ จัตุรัสกลางเมืองที่ตั้งของศาลากลางเมืองที่สวยงามมีเวลาให้ท่านเดินเล่น ชมเมือง ถ่ายรูปและเลือกซื้อของที่ระลึกในช่วงคริสมาตร์ที่โรเธนเบิร์กเป็นหนึ่งในเมืองที่มีคริสต์มาสต์ที่สวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองนูเรมเบิร์กอีกหนึ่งเมืองสวยในแคว้นบาวาเรีย นำท่านขึ้นชมวิวสวยบน ปราสาทไกเซอร์เบิร์กบนเนินเขา ก่อนลงมาเดินเล่นชมเมืองเก่าที่สวยงามอิสระชมเมือง ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
ที่พักCENTRO HOTEL NUREMBERG หรือเทียบเท่า
วันที่ห้านูเร็มเบิร์ก-ปราสาทนอยชวานสไตน์-เคมป์เทน
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางไปตามเส้นทางสายโรแมนติกอันมีชื่อเสียงของเยอรมัน ให้ท่านได้ชื่นชม ทิวทัศน์ที่งดงามตลอดการเดินทาง จนถึง เมืองโฮเฮนชวานเกาเมืองเล็กๆริมทะเลสาบแอลป์ ที่ตั้งของ 2 ปราสาทชื่อดังแห่งบาวาเรียนอยชวานสไตน์และโฮเฮนชวานเกา นำท่านขึ้นรถชัตเติ้ลบัสขึ้นเขาเพื่อนำท่านขึ้นชมภายในปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein)ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาสูงที่สร้างจากบัญชาของกษัตริย์ลุดวิคที่ 2  ที่ต้องการสร้างปราสาทตามเทพนิยายของริชาร์ด วากเนอร์ ศิลปินคนโปรดของพระองค์ นำท่านชมวิวสวยจากสะพานแมรี่ จุดที่ถ่ายรูปกับปราสาทนี้ได้ดีที่สุด ดั่งรูปโปสเตอร์ โปสการ์ดต่างๆ ซึ่งความงามนี้ยังทำให้ปราสาทแห่งนี้เป็นต้นแบบที่วอลท์ดีสนีย์ ได้นำมาสร้างเป็นปราสาทในภาพยนต์การ์ตูนและได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของสวนสนุกดิสนี่ย์ทุกแห่งทั่วโลก จากนั้นนำท่านเดินทางลงจากตัวปราสาท
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่ายจากนั้นนำท่านสู่ เมืองฟุสเซ่น เมืองปลายทางสุดท้ายของถนนสายโรแมนติค ตั้งอยู่ในแคว้นบาวาเรียสเน่ห์ของเมืองนี้คืออาคารหลายๆหลังจะทาสีหวานๆ หลากสีสัน เหมือนกับสีลูกกวาดสีสวยๆทั้งเมือง นำท่านเดินเล่น-ถ่ายรูป-ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกในเมือง
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคาร เมนูพิเศษ**ลิ้มรสขาหมูเยอรมัน ** พร้อมเสริฟเบียร์ แบบต้นตำรับ
ที่พักBIG BOX HOTEL KEMPTEN หรือเทียบเท่า
วันที่หกเคมป์เทน-ยอดเขาซุกสปิตเซ่-ช้อปปิ้งเอ้าท์เลทอิงโกลสแตด-มิวนิค
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ สถานีรถไฟซุกสปิตบาหน์เพื่อโดยสารรถไฟไต่เขาเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ภูเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน ให้ท่านชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามตลอด2ข้างทาง จนถึงลานหิมะบนความสูงระดับ 2,000เมตร นำท่านเปลี่ยนเป็นกระเช้าเคเบิลคาร์เพื่อไต่ระดับความสูงสู่ระดับความสูง 3,000 เมตร ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปและชื่นชมความสวยงามของเทือกเขาแอลป์ และบนยอดเขาซุกสปิตเซ่ นั้นเป็นอีกหนึ่งพรมแดนทางธรรมชาติของเยอรมันและออสเตรีย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย หลังอาหาร นำท่านเดินทางลงจากยอดเขาด้วยเคเบิลคาร์ เพียงสถานีเดียวลงสู่สถานีอิปเซ่  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอิงโกลสแตทเพื่อให้ท่านได้มีโอกาสเดินเล่นช้อปปิ้งใน อิงโกลสแตทเอ้าล์เลทวิลเลจ ท่านสามารถหาข้อมูลในการช้อปปิ้งได้ที่ https://www.ingolstadtvillage.com/en/shopping/brands/  ทางบริษัทฯจะจัดวีไอพีคูปองที่ท่านจะได้รับส่วนลดพิเศษเพิ่มขึ้นอีก ประมาณ 5-10 %(ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละร้าน)
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองมิวนิค นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย หนึ่งในอดีตอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่
ที่พัก HOTEL MERCUREMUCHENNEUPERLACHหรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด มิวนิค-ชมเมือง-ช้อปปิ้ง
เช้า 

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านชม เมืองมิวนิคนครหลวงแห่งอดีตอาณาจักรบาวาเรีย ที่ยิ่งใหญ่แวะถ่ายรูปสวยกับพระราชวังนิม

เฟนเบิร์ก พระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์แห่งบาวาเรียสถานที่ประสูติของกษัตริย์ลุดวิกที่2 กษัตริย์แห่งบาวาเรีย ผู้สร้าง 3 ปราสาทดัง นอยชวานสไตน์-ลินเดอร์ฮอฟและเฮอรินคิมเซ ที่กลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนบาวาเรียจากนั้นนำท่านชม บี เอ็ม ดับบลิวเวิลด์ โชว์รูมใหญ่และทันสมัยที่สุดของรถยนต์ บี เอ็ม ดับบลิวยอดยนตรกรรมแห่งบาวาเรีย ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับรถยนต์รุ่นใหม่ของ บีเอ็ม มินิคูเปอร์ พร้อมเลือกซื้อของตกแต่งและที่ระลึก ผ่านชมสถานที่สำคัญๆของมิวนิค อาทิ โอลิมปิคปาร์ค / ถนนแมกซิมิเลี่ยน ที่ตั้งของพระราชวังเรสซิเด้นท์และโอเปราเฮ้าส์ รวมทั้งเป็นที่ตั้งของเหล่าร้านแบรนด์เนมยี่ห้อดังของยุโรป
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ช่วงบ่าย ให้เวลาท่านเดินเล่นชมเมือง ในย่านช้อปปิ้งใหญ่ของมิวนิคตั้งแต่ถนนแมกซิมิเลียนจนถึงย่านจัตุรัสมาเรียน ที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองมิวนิค ที่สงวยงามด้วยสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานและยังเป็นย่านถนนคนเดิน ย่านช้อปปิ้งที่มีร้านค้า ห้างสรรพสินค้ามากมายให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้งอย่างจุใจ หรือท่านอาจเดินเล่นถ่ายรูปกับอาคารสวยงามมากมายรวมทั้งวิหารแม่พระ ที่มีสองยอดโดมรูปทรงหัวหอมอีกหนึ่งในสัญลักษณ์ของมิวนิค
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
ที่พัก HOTEL MERCUREMUCHENNEUPERLACHหรือเทียบเท่า
วันที่แปดสนามบินมิวนิค
เช้า

 รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินมิวนิค เพื่อผ่านขั้นตอนการทำคืนภาษี – เช็คบัตรโดยสารตรวจหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะเก็บภาพสวยๆของอัลลิแอนซ์ อารีน่า สเตเดี้ยมสนามฟุตบอลแห่ง 2 ทีมสโมสรฟุตบอลชื่อดังของมิวนิค บาเยิร์นมิวนิค และ 1860มิวนิค
13.35 น.ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 925
วันที่เก้าสนามบินสุวรรณภูมิ
06.10 น.

ถึงท่าอากาศยานสุรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

   

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. . เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double)ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน มีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก
 2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
 3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

 

หมายเหตุ

** อัตราค่าบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามเพิ่มเติม

** ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี (ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าหากท่านมีการเปลี่ยนแปลงตั๋ว)

**โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหัวหน้าทัวร์โดยคำนึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลัก

 

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป- กลับสายการบินไทยชั้นประหยัด** สะสมไมล์ได้ 50 %
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับ – ส่งระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาทเงื่อนไขตามกรมธรรม์

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุเช่นค่าโทรศัพท์ค่าซักรีดค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการเป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหักณที่จ่าย 3% (สำหรับกรณีที่ต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ 2,500 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง ขอเก็บรวมในส่วนที่เหลือ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยขึ้นอยู่กับความพึงพอใจที่จะตอบแทนเป็นสินน้ำใจในการบริการ
 • ค่าทิปอื่นๆ เช่น พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นต้น

  

การจองและชำระเงิน

 • ชำระค่ามัดจำท่านละ 20,000 บาทภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้ทำการจองทัวร์ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิก

 •  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันหักค่ามัดจำ 25,000 บาท(ช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เป็น45 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วันหักค่ามัดจำ 30,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เป็น30 - 44 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 14วันคิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ (ช่วงเทศกาลเป็นสงกรานต์และปีใหม่1 - 14 วัน)
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วันซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่านหรือผลการพิจารณาวีซ่าผ่านไม่ครบจำนวน 20 ท่านและ/หรือมีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่านซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ภายใน 15 วันหรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าท่านต้องการ
 • ในการยื่นขอวีซ่า ทางบริษัทฯ มีหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านในการจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่สถานทูตระบุเท่านั้น (การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละสถานทูตนั้น) พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง
 • ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่(ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตามท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้)
 • ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด (การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร)
 • หากท่านส่งเอกสารล่าช้า แล้วผลปรากฏว่า ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาก่อนการเดินทาง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง (ค่ามัดจำตั๋วกับสายการบินหรือหากทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วแล้วทางบริษัทฯจะหักค่าตั๋วเครื่องบินเต็มจำนวนและจะทำการคืนให้ท่านตามที่สายการบินคืนให้กับทางบริษัทฯ โดยใช้เวลาประมาณ 6 เดือนทั้งนี้บางสายการบินไม่สามารถคืนค่าตั๋วเครื่องบินได้ท่านสามารถตรวจสอบกับทางสายการบินโดยตรง ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ทางสถานทูตเรียกเก็บ ค่ามัดจำในต่างประเทศ โดยส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 15 วัน
 • ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางเข้า – ออกเมืองได้ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือใช้เอกสารปลอมในการเดินทางและสำหรับท่านที่ถูกปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริต หรือจะหลบหนีเข้าเมือง หรือใช้เอกสารปลอมประกอบการยื่นวีซ่า ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดที่ท่านได้ชำระค่าทัวร์มาแล้วไม่ว่าบางส่วนหรือเต็มจำนวนและทางบริษัทฯจะแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย
 • สำหรับผู้เดินทางที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด  ยกเว้นหากเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และทางบริษัทฯ จะขอดำเนินการแจ้งยกเลิกวีซ่าของท่านเนื่องจากการยื่นวีซ่าจะถูกระบุเป็นสถิติของทางบริษัทฯกับทางสถานทูต
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

  

 


ติดต่อจอง : HASHTAG GERMANY แกรนด์ เยอรมัน 9 วัน 6 คืน ทัวร์เจาะลึกเส้นทางโรแมนติค แฟรงเฟิร์ต-ไฮเดลเบิร์ก-โคโลญจน์-ล่องเรือแม่น้ำไรน์-วุรซ์เบิร์ก-โรเธนเบิร์ก-นูเรมเบิร์กปราสาทนอยชวานสไตน์-ยอดเขาซุกสปิตเซ่