ซินเจียง อูรูมูฉี คานาสือ ทูรูฟาน ทะเลทรายโกบี ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี เมืองคาลามาอี้ ตลาดต้าปาจา โชว์ระบำซินเจียง

ราคาเริ่มต้น : บาท

ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน

วันเดินทาง :

รายละเอียด

❋❋❋ซินเจียง อูรูมูฉี คานาสือ ทูรูฟาน ทะเลทรายโกบี ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี เมืองคาลามาอี้❋❋❋

✺ตลาดต้าปาจา โชว์ระบำซินเจียง (ไม่ลงร้านช้อป ร้านยา)✺

(พักโรงแรมซินเจียง 6 คืน ระดับ 4 - 5 ดาว)

      ✯ขอเสนอโปรแกรมนำเที่ยวทัวร์คานาสือ ประเทศจีน เที่ยว ซินเจียง เมืองหลากวัฒนธรรมแห่งชนเผ่าอุยกูย คานาสือ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังบริสุทธิ์งดงาม ทะเลทรายโกบี ทะเลทรายที่ยิ่งใหญ่ของจีน และสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย โดยทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักแบบมาตรฐานและบริการอาหารเลิศรสครับ

 • หมายเหตุ : สำหรับเพื่อนๆจองทริปทัวร์ ทางเราจะแจ้งเบอร์ไกด์ จุดนัดหมายและการเตรียมตัวเดินทาง ก่อนเดินทาง 5 วันครับ

รายละเอียดโปรแกรม

 • โปรแกรมการเดินทาง (ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล ร้านยา ไกด์จีนพูดภาษาไทย รับกรุ๊ปละ 15 -20 ท่าน)
 • วันที่ 16 - 24 มิถุนายน 2561 (ช่วงดอกไม้ป่าบาน ท่านละ 54,995.-บาท....เปิดจองแล้ว)
 • วันที่ 15 - 23 กันยายน 2561 (ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี ท่านละ 62,995.-บาท....เปิดจองแล้ว)
 • วันที่ 22 - 30 กันยายน 2561 (ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี ท่านละ 62,995.-บาท....เปิดจองแล้ว)
 • กรุ๊ปเหมา 15 ท่านขึ้นไป โปรดสอบถามราคานะครับ

 

 

 

วันแรกกรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
24.00 น.พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ G เคาน์เตอร์สายการบิน Shandong Airlines โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้ความสะดวกแก่ท่าน
วันที่สองอูรูมูฉี - เมืองเค่อลามาอี้
03.05 น.เหิรฟ้าสู่ เมืองอูรูมูฉี โดยสายการบิน Shandong Airlines เที่ยวบินที่ SC8886 (รับประทานอาหารบนเครื่อง เครื่องแวะคุนหมิง เพื่อผ่านตม.เข้าประเทศจีนที่เมืองคุนหมิง จากนั้นกลับมาขึ้นเครื่องลำเดิมออกเดินทางต่อ)
11.45 น.

เดินทางถึง เมืองอูรูมูฉี เขตปกครองตนเองซินเจียง

นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร บริการอาหารกลางวัน

หลังอาหารนำท่านชม เมืองอูรูมูฉี ชื่อเดิม ซีเฉิง แปลว่า เมืองทางตะวันตก ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ เป็นพื้นที่เขตปกครองที่ใหญ่ที่สุดของจีน เป็นถิ่นที่ได้รับสมญานามว่า “ดินแดนแห่งทุ่งหญ้าอันสวยงาม” อูรูมูฉีเป็นต้นกำเนิดแห่งบทเพลงอันคลาสสิกและโรแมนติก ตั้งอยู่บนท้องทุ่งที่ราบทางตอนเหนือของแนวเทือกเขาเทียนซาน เป็นเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองซินเจียง เมืองอูรูมูฉี นับเป็นเมืองใหญ่ระดับเมืองหลวงที่อยู่ห่างไกลจากชายฝั่งทะเลมากที่สุดในโลก ก่อนที่อูรูมูฉีจะได้รับการจัดตั้งให้เป็นเมืองนั้น เคยเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตรอันกว้างใหญ่ไพศาล ได้จัดตั้งขึ้นเป็นเมืองครั้งแรกในราชวงศ์ถัง เมื่อเส้นทางสายไหมได้มีการค้าขายเจริญเติบโตมากขึ้น เมืองแห่งนี้จึงได้เป็นจุดแวะพักของกองคาราวานตามเส้นทางสายไหม นำท่านเดินทางสู่ เมืองเค่อลามาอี้ ให้ท่านชมวิวบ่อน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเค่อลามา

19.00 น.บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย
ที่พักXUE LIAN HOTEL หรือระดับ 5 ดาว
วันที่สามเมืองเค่อลามาอี้ - แพะเมืองผี - เบอร์จิ้น - ธารน้ำห้าสี - คานาสือ
07.00 น.

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์จิ้น ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ทะเลทรายอันกว้างใหญ่ นำท่านชม เมืองผีอูเหอเอ่อ หรือเรียกว่า แพะเมืองผี เป็นผืนแผ่นดินที่เกิดจากการกัดเซาะของกระแสลมทำให้เกิดเป็นรูปร่างต่างๆ เปรียบเสมือนดินแดนพิศวง สนุกสนานกับกิจกรรมขี่อูฐ ชมบรรยากาศทะเลทราย

12.00 น.

บริการอาหารกลางวันที่เมืองเบอร์จิ้น

หลังอาหารนำท่านเดินทางชม ธารน้ำห้าสี เป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านกลางทะเลทรายโกบีอันยิ่งใหญ่ พร้อมทั้งโอบล้อมด้วยธรรมชาติ เมื่อยามที่แสงอาทิตย์สาดส่องลำธาร ธารน้ำแห่งนี้จะปรากฏเป็นสายรุ้งห้าสีจึงได้รับสมญานามว่า ธารน้ำห้าสี และชม แกรนแคนยอน หรือที่เรียกว่า หาดห้าสี ที่เป็นดินผสมหินหลากหลายสีอันสวยงาม ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของสายน้ำและสายลมทำให้เกิดเป็นรูปทรงต่างๆ ให้ท่านถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานคานาส ดินแดนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแผ่นดินที่บริสุทธิ์แหล่งสุดท้ายของมวลมนุษย์ที่ปราศจากมลภาวะ และสวยงามที่สุดที่หลงเหลืออยู่ในโลก ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับกลิ่นอายความบริสุทธิ์ของธรรมชาติรอบกาย โอบล้อมด้วยภูเขาทั้งซ้ายขวา เขียวขจีไปด้วยทุ่งหญ้า ป่าสน แวะชมวิว ถ่ายรูปกับทุ่งหญ้า เยี่ยมชม ชนเผ่าอาซาเค่อร์ ชนเผ่าที่ใช้ชีวิตเร่ร่อนกลางทุ่งหญ้า มีอาชีพเลี้ยงแกะ เลี้ยงม้า ตอนเย็นๆ ถึงที่พักที่เขตอุทยาน นำท่านเข้าที่พักและพักผ่อนกับบรรยากาศยามเย็นอันสวยงามของอุทยานคานาส

19.00 น.บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย
ที่พักHONG HU SHENG TAI YUAN HOTEL หรือระดับ 5 ดาว
วันที่สี่ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบเทวดา จุดชมวิวคานาสือ ศาลาชมปลา ทะเลสาบคานาสือ ชนเผ่าถูวา
07.00 น.

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เขตทิวทัศน์คานาสือ อุทยานคานาส นำท่านชม ทะเลสาบมังกรหลับ หรือ โค้งน้ำไดโนเสาร์ จากนั้นชม เย้เลี่ยงวาน หรือ โค้งวงพระจันทร์ ที่มีตำนานเล่าขานว่าเป็นทะเลสาบที่มีรอยเท้าของเจงกิสข่าน ชม ทะเลสาบเทวดา เป็นทะสาบที่มีจุดเด่นอยู่ที่ความใสของน้ำ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวคานาสือ จุดชมวิวที่สูงที่สุดเพื่ือชมทะเลสาปคานาสหรือทะเลสาปคานาสือ (ทะเลสาปเปลี่ยนสี) ชม ศาลาชมปลา ที่อยู่บนยอดเขา ชมทุ่งดอกไม้ ป่าสนเขา สัมผัสกับบรรยากาศอันหนาวเย็นและยอดเขาที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง (ช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฏาคมที่คานาสือจะมีทุ่งดอไม้ป่าบาน บนยอดเขามีหิมะ อากาศเย็นสบาย และช่วงเดือนปลายเดือนกันยายน ผืนป่าคานาสือก็จะเปลี่ยนสีกลายเป็นผืนป่าห้าสีครับ)

12.00 น.

บริการอาหารที่ภัตตาคารคานาส

หลังอาหารนำท่านล่องเรือ ทะเลสาบคานาสือ ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,374 เมตร ชมบรรยากาศของทะเลสาบคานาส จากนั้นนำท่านเที่ยวชม บ้านชนเผ่าถูวา ชนเผ่าเลี้ยงม้าที่อาศัยอยู่มาช้านาน ตั้งแต่สมัยเจงกีสข่านแผ่ขยายอาณาจักร ชมการแสดงและชิมชาเจงกีสข่าน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก

เย็นบริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย
ที่พักHONG HU SHENG TAI YUAN HOTEL หรือระดับ 5 ดาว
วันที่ห้าคานาสือ - เบอร์จิ้น - ตู๋ซานจื่อ
07.00 น.

บริการอาหารที่โรงแรม

หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเบอร์จิ้น ชมวิวทิวทัศน์ระหว่างทาง ชมท่งหญ้า ป่าสน วิถีชีวิตของเผ่าคาซัคที่นำแพะ แกะ และสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงตามทุ่งหญ้า

12.00 น.

บริการอาหารที่ภัตตาคารที่เมืองเบอร์จิ้น

หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองตู๋ซานจื่อ ระหว่างทางท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ของทะเลทรายอันยิ่งใหญ่

19.00 น.

บริการอาหารที่ภัตตาคาร หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย

ที่พักKUNTUN HOTEL ที่เมืองตู๋ซานจื่อ ระะดับ 5 ดาว
วันที่หกตู๋ซานจื่อ- ทูรูฟาน - ภูเขาเปลวเพลิง
07.00 น.

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองทูรูฟาน เมืองโอเอซีสบนเส้นทางสายไหม เป็นเมืองที่อยู่ต่ำจากระดับน้ำทะเล 154 เมตร

12.00 น.

บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเที่ยวชมบรรยากาศชม ซากเมืองโบราณเกาชาง ภาษาอุยกูร์เรียก DUHU CITY มีความหมายว่า เมืองกษัตริย์ สร้างโดยหน่วยทหารที่ถูกส่งมาพัฒนาพื้นที่ในยุคอาณาจักร CHESHI ซึ่งขณะนั้นตรงกับสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตก (ประมาณ 100 ปีก่อนคริสตกาล) ที่นี่ถูกเรียกว่ากำแพงเกาชางหรือด่านเกาชางในปลายราชวงศ์ฮั่นถึงราชวงศ์เว่ยและราชวงศ์จิ้น ท่านจะได้เห็นซากเมืองเก่า กำแพงเมืองเก่า ที่ยังคงเหลือร่องรอยอารยะธรรมที่เคยรุ่งเรืองมาก่อน จากนั้นนำท่านชม ฝอเยี่ยนซาน หรือ ภูเขาเปลวเพลิง ซึ่งเป็นสถานที่ที่กล่าวถึงในนวนิยายเรื่องไซอิ๋ว ตอนที่ซุนหงอคงไปยืมพัดกายสิทธิ์จากองค์หญิงพัดเหล็กมาดับไฟในภูเขาเปลวไฟ เพื่อให้พระถังซำจั๋งได้เดินทางไปเชิญพระไตรปิฎกที่อินเดียต่อ ภูเขาเปลวไฟมีความยาวประมาณ 100 กิโลเมตร ความสูงเฉลี่ย 500 เมตร ลักษณะเป็นเขาหินสีอิฐแดงทั้งลูก ไม่มีต้นไม้ใบหญ้าขึ้นเลย มองแต่ไกลจะเห็นเป็นสีเพลิงคล้ายไฟกำลังลุกไหม้

19.00 น.บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย
ที่พักHUOZHOU HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่เจ็ดทูรูฟาน - อูรูมูฉี - โชว์ระบำพื้นเมือง
07.00 น.

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

หลังอาหารนำท่านชม เมืองโบราณเจียวเหอกู่เฉิน เป็นเมืองโบราณที่สร้างด้วยดินที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในโลก มีอายุมากกว่า 2,000 ปี มีพื้นที่ 47,000 ตารางเมตร ภายในแบ่งเป็นเขตวัด เขตราชการ และเขตประชาชนทั่วไป สิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง ปัจจุบันเมืองโบราณแห่งนี้ได้ถูกอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุด

12.00 น.

บริการอาหารที่ภัตตาคารกลางวัน

หลังอาหารนำท่านชม บ่อน้ำคันเอ๋อจิ่ง หรือ คาเรส อันเป็นระบบชลประทานที่ชาวเมืองทูรูฟานในอดีตใช้ภูมิปัญญาสร้างขึ้นมา โดยขุดอุโมงค์ส่งน้ำใต้ดินที่ไหลมาจากหิมะที่ละลายจากภูเขาหิมะเทียนซาน (ภูเขาสวรรค์) เพื่อมาหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนที่มีระยะทางยาวรวมกว่า 5,000 กิโลเมตร จนได้รับการจัดอันดับให้เป็นงานก่อสร้างโดยฝีมือมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ในแผ่นดินจีน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอูรูมูฉี (183 กม.) ชมวิวทิวทัศน์ระหว่างเส้นทาง

19.00 น.

บริการอาหารที่ภัตตาคารเย็น

ระหว่างรับประทานอาหารนำท่านชม โชว์พื้นเมืองระบำซินเกียง เป็นโชว์ที่งดงามตระการตาหาที่ใดเปรียบได้ยาก มีทั้งความสนุก เร้าใจ ความมันและความเร่าร้อนของการ ร่ายรำของชนชาวเหวยอู๋ เอ่อ หรือชาวซินเกียง ให้ท่านตะลึงดั่งอยู่ในมนต์เสน่ห์ของโชว์พื้นเมืองระบำซินเกียง นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย

ที่พักHILTON HOTELหรือเทียบเท่า 5 ดาว
วันที่แปดเขาเทียนซาน-ล่องเรือทะเลสาบเทียนฉือ ช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา
07.00 น.

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เทือกเขาเทียนซาน ซึ่งมีความสูง 5,445 เมตรจากระดับน้ำทะเล ผ่านชมความงามธรรมชาติของป่าสนภูเขาหิมะสูงชัน นำท่าน ล่องเรือในทะเลสาบเทียนฉือ ทะเลสาบสรวงสวรรค์ ทะเลสาบเทียนฉือ ตั้งอยู่บนเทือกเขาเทียนซาน ตัวทะเลสาบตั้งอยู่ใจกลางเทือกเขา เป็นทะเลสาบที่เกิดขึ้นจากการสลายตัวของหิมะบนภูเขาเทียนซาน ทะเลสาบแห่งนี้ตั้งอยู่บนความสูง 1,900 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีความยาว 3,400 เมตร ความกว้าง 1,500 เมตร ช่วงที่ลึกที่สุด 105 เมตร มีเนื้อที่รวมประมาณ 4.9 ตารางกิโลเมตร ในฤดูหนาวเมื่อผืนน้ำกลายเป็นน้ำแข็ง คนในเมืองจะขึ้นมาเล่นสกีกันมากมาย ปลายเดือนเมษายนน้ำแข็งถึงจะละลายกลายเป็นผืนน้ำสีเขียวมรกต สะท้อนเงาเทือกเขาป๋อเก๋อต๋าฟงและป่าสนที่รายรอบ (รวมค่ารถแบตตารีและค่าเรือแล้ว)

12.00 น.

บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งของฝากกลับบ้านที่ ตลาดพื้นเมือง เอ้อเต้าเฉียว (ตลาดต้าปาจา) เป็นตลาดพื้นเมืองที่เป็นสัญลักษณ์อูหลู่มูฉี จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เช่น อัลมอนด์, วอลนัท, กีวีอบแห้ง, ลูกเกด ฯลฯ แล้วยังมีสินค้าประเภทเครื่องดนตรีพื้นเมือง รวมถึงเครื่องทองเหลือง เช่น แจกัน, กาน้ำชา เป็นต้น ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าได้ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินอูรูมูฉี (ทานอาหารเย็นกันตามอัธยาศัยที่สนามบิน)

19.20 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Shandong Airlines เที่ยวบินที่ SC8885
วันที่เก้าสนามสุวรรณภูมิ
02.05เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

   

  

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

ตารางและวันเดินทาง ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทราอุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน LION AIR (SL)

เดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดี่ยวหมายเหตุ
16 - 24 มิถุนายน 256154,900.-บาท53,900.-บาท52,900.-บาท8,900.-บาท 
15 - 23 กันยายน 256162,900.-บาท61,900.-บาท60,900.-บาท9,900.-บาท 
22 - 30 กันยายน 256162,900.-บาท61,900.-บาท60,900.-บาท9,900.-บาท 

• สำหรับโรงแรมเมืองจีน ห้อง 3 คน จะไม่มีครับ มีแต่เตียงเสริมเข้าไปแทน

• สำหรับท่านที่ต่อเครื่องไปต่างจังหวัด ต้องเผื่อเวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมง เพราะต้องผ่านตม. รับกระเป๋าและเครื่องดีเลย์ด้วยครับ

 

 
  
 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน Shandong Airlines
 2. ค่าโรงแรมที่พัก 6 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 3. ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 4. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินค่ารักษา 500,000.- / เสียชีวิต 1,000,000.-บาท (ผู้เดินทางสำรองจ่ายไปก่อนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม)
 6. ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามจีน
 7. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 8. ค่าวีซ่าจีนคนละ 1,500.-บาท
 9. มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย
 10. ค่าน้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่องคนละ 20 กิโลกรัม
 11. มัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
 3. ค่าทิปมัคคุเทศก์จีนและคนขับรถ (วันละ 30 หยวน รวมทั้งทริป 240 หยวน)
 4. สำหรับค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 50.-บาท รวม 8 วัน 400.-บาท (หรือจะให้มากให้น้อย ตามความถูกใจได้ครับ)
 • สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย, เสื้อกันหนาว

 

 

การสำรองที่นั่ง

 1. วางมัดจำท่านละ 10,000.-บาท พร้อมส่งชื่อ-นามสกุล+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์มาให้ด้วยนะครับ
 2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน (พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงิน)

 

การยกเลิกทัวร์

 1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ คืนเงินให้ทั้งหมด
 2. ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ

 

เอกสารใช้ยื่นวีซ่าจีน สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย

1.หนังสือเดินทาง อายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทางกลับของโปรแกรมที่เดินทาง) มีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า

2.ระบุที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน+เบอร์ติดต่อ (กรณีเกษียณอายุแล้ว ระบุสถานที่ทำงานเก่า)

3.รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 2 รูป

 • รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว ขนาด 1.5x2 นิ้ว
 • แต่งกายสุภาพ ไม่สวมเครื่องแบบราชการ ไม่สวมเสื้อสีขาวหรือสีคล้ายคลึง แนะนำให้ใส่เสื้อผ้าสีเข้มค่ะ เป็นเสื้อมีแขน
 • ไม่สวมแว่นตา
 • ไม่สวมเครื่องประดับทุกชนิด หมายรวมถึง กิ๊บสีติดผม ต่างหู และสร้อยพระ
 • เปิดหน้า เห็นคิ้ว และหูทั้งสองข้างชัดเจน (สุภาพสตรีแนะนำให้รวบผมขึ้น)

4.กรณีเด็กอายุ ต่ำกว่า 18 ปี

4.1 เดินทางกับพ่อหรือแม่

 • สำเนาสูติบัตรของเด็ก
 • สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ สำเนาบัตรประชาชน ของพ่อและแม่
 • สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ และ นามสกุล กรณีชื่อปัจจุบันไม่ตรงกับสูติบัตร - ระบุที่อยู่ปัจจุบัน พร้อมสถานศึกษา

4.2 เดินทางกับบุคคลอื่น ที่พ่อและแม่ไม่ได้เดินทางไปด้วย

 • สำเนาสูติบัตรของเด็ก
 • เอกสารรับรองจากสำนักงานเขต ระบุชื่อพ่อและแม่ อนุญาตให้เด็ก(ระบุชื่อ) เดินทางกับบุคคลที่3 โดยระบุชื่อบุคคลที่3และความสัมพันธ์กับเด็กอย่างชัดเจน พร้อมลงลายเซ็นของพ่อแม่ บุคคลที่3 และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต
 • สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ สำเนาบัตรประชาชน ของพ่อและแม่
 • สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อและนามสกุล กรณีชื่อหรือนามสกุลปัจจุบันไม่ตรงกับสูติบัตร
 • ระบุที่อยู่ปัจจุบัน พร้อมสถานศึกษา

5.ส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

** กรณีถือหนังสือเดินทางของชาติอื่น กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเพิ่มเติมค่ะ **

เงื่อนไขอื่นๆ

 • ราคาทัวร์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สูญหายระหว่างเดินทาง
 • ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • เล็กน้อยก่อนเที่ยวซินเจียง คานาสือ
 1. การท่องเที่ยวคานาสือ ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบาย แต่ต้องเตรียมเสื้อกันหนาวไปด้วย เพราะอากาศหนาวครับ
 2. เส้นทางท่องเที่ยว : เป็นเส้นทางธรรมชาติ มีทั้งทะเลทราย ทุ่งหญ้า ป่าสน ทะเสสาป และภูเขา
 3. ความลำบาก : ทริปนี้เรื่องห้องน้ำลำบากแน่นอนครับ เพราะเป็นเส้นทางในชนบท
 4. ถนนหนทาง: เป็นถนนลาดยางและเส้นทางมีทั้งทะเลทรายและภูเขาครับ
 5. ที่พัก : โรงแรมระดับมาตรฐานระดับดีครับ มีแอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น เคเบิ้ลทีวี
 6. อาหารการกิน : ก็เป็นอาหารแบบอาหารจีน ไม่มีปัญหาครับ
 7. การใช้จ่าย : ใช้เงินหยวนอย่างเดียวครับ

 

 

 

 


ติดต่อจอง : ซินเจียง อูรูมูฉี คานาสือ ทูรูฟาน ทะเลทรายโกบี ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี เมืองคาลามาอี้ ตลาดต้าปาจา โชว์ระบำซินเจียง