บาหลี บุโรพุทโธ วัดพรามนันต์ วังสุลต่าน คินตามณี วัดเบซากีห์ วัดอูลูวาตู วัดดานูบาตูร์ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ วัดถ้ำช้าง อูบุด ระบำบาหลี วัดเมงวี วัดอูลันดานู ทะเลสาบบราตัน เมืองกูต้า วิหารทานาห์ลอต อน

ราคาเริ่มต้น : 39,900 บาท

ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

วันเดินทาง : มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด

บาหลี บุโรพุทโธ วัดพรามนันต์ วังสุลต่าน คินตามณี วัดเบซากีห์ วัดอูลูวาตู วัดดานูบาตูร์ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ วัดถ้ำช้าง อูบุด ระบำบาหลี วัดเมงวี วัดอูลันดานู ทะเลสาบบราตัน เมืองกูต้า

วิหารทานาห์ลอต อนุสาวรีย์มหาภารตะ

 

 

โปรแกรมการเดินทาง
5 – 10 // 14 – 18 // 21 – 25 ธันวาคม 6128 ธันวาคม 61 – 01 มกราคม 62 5 – 10 //11 – 15 เมษายน 621 – 5   พฤษภาคม 62
13 – 17 // 27 – 31 กรกฏาคม 62 9 – 13 สิงหาคม 62 12 – 16 // 23 – 27 ตุลาคม 62 

 

 

 

วันแรกกรุงเทพ - บาหลี – วัดอูลูวาตู
07.00 น.พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
09.35 น.นำท่านออกเดินทางสู่ เกาะบาหลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG431
14.55 น.ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร เกาะบาหลี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองบาหลี (เวลาที่บาหลีเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมงครับ) จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศสู่ เขตอูลูวาตู ระหว่างทางผ่านย่านนูซาดัว จากนั้นนำท่านชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามยามเย็นที่ วัดอูลูวาตู วัดแห่งท้องทะเล ตั้งอยู่บนสุดปลายผาหินชันที่สูงเกือบ 100 เมตร วัดนี้สร้างจากการแกะสลักหิน สมัยราชวงศ์ซเลนดราส ซึ่งอยู่บริเวณหน้าผา ท่านสามารถชมความงามของท้องทะเลตัดกับขอบฟ้า
19.00 น.บริการอาหารเย็นแบบซีฟู้ดที่ริมชายหาดรูปครึ่งเสี้ยวพระจันทร์ หาดจิมบารัน  สัมผัสบรรยากาศท่ามกลางเสียงคลื่นและเพลงขับกล่อมสไตล์บาหลีจากนักดนตรี หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนกันตามอัธยาศัย
ที่พักSwiss beel Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สองวัดเบซากีห์ คินตามณี วัดดานูบาตูร์ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ วัดถ้ำช้าง อูบุด ระบำบาหลี
07.00 น.บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ปุราเบซากิห์ (Pura Besakih ) หรือ วัดเบซากีห์ เป็นวัดที่มีความสวยงามที่สุดและสำคัญที่สุดบนเกาะบาหลี มีฉากหลังคือ ภูเขาไฟกุนุงอากุง ภูเขาไฟที่สูงที่สุดในบาหลี คนบาหลียกให้วัดนี้เป็น วัดหลวง (Mother Temple) เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของบาหลีและยังถือเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดกว่าทุกวัด มีบริเวณกว้างใหญ่มาก ภายในมีวัดเล็กๆ อีก 23 วัด ที่เรียงรายไปตามไหล่เขาอยู่เป็นชั้นๆกว่า 7 ชั้น ชม ปุราเปนาทารัน อากุง (Pura Penataraa Aguan) หรือ วัดเปนาทารัน ซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางวัด ทุกๆวันจะมีคนบาหลีเดินทางมาประกอบพิธีทางศาสนา ท่านสามารถเห็นธรรมเนียมประเพณีและการแต่งกายแบบพื้นเมืองทั้งชายและหญิง รวมทั้งการแบกทูนของบูชาบนศีรษะตามแบบดั้งเดิมด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านคินตามณี (Kintamani) ที่ได้ชื่อมาจากเมืองโบราณแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ริมปากปล่องภูเขาไฟกุนุงบาตูร์ มีทะเลสาบบาตูร์และภูเขาไฟกุนุงบาตูร์เป็นฉากหลังและเป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งของบาหลี
12.00 น.บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารคินตามณี  พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของ ภูเขาไฟกุนุงบาตูร์ (Gunung Batur) มีอายุกว่า 50,000 ปี เป็นภูเขาไฟที่ชาวบาหลีให้การสักการะบูชา ใกล้กับภูเขาไฟ คือ ทะเลสาบกูนุงบาร์ตูร์ เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟ หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ปุราอูลันดานูบาตูร์ (Pura Ulan Danu Batur) หรือ วัดดานูบาตูร์ ซึ่งเป็นวัดใหญ่ที่สำคัญเป็นอันดับ 2 ของเกาะบาหลี วัดแห่งนี้มีขนาดใหญ่โตและงดงาม บริเวณหลังวัดจะมองเห็นทั้งทะเลสาบบาตูร์และภูเขาไฟกุนุงบาตูร์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปุราเตียร์ตาอัมปึล (Pura Tirta Empul) หรือ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคนไทยมักจะเรียกกันว่า วัดตัมปะก์ซีริง (Tempak Siling) มีบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ใสสะอาดที่ผุดขึ้นจากใต้ดิน ชาวบาหลีนิยมมาอาบน้ำที่บ่อน้ำพุ จะเป็นสิริมงคลและขับไล่สิ่งเลวร้าย ทั้งยังรักษาโรคต่างๆได้ด้วยและเป็นวัดที่เคารพสักการะของชาวบาหลี บริเวณวัดจะมีร้านของฝากมากมาย ราคาต้องต่อรองกันสุดๆ คนไทยจะเรียกว่า ตลาดปราบเซียน และนำท่านชม ปุรากัวกาจาห์ (Pura Goa Gajah) หรือ วัดถ้ำช้าง ถูกค้นพบโดยนักโบราณคดีชาวดัตช์ เมื่อปี ค.ศ.1923 มีสิ่งที่โดดเด่นคือแผ่นหินแกะสลักหน้าปากทางเข้าถ้ำ ลักษณะเป็นการเจาะจากด้านหน้าของหินผา มองดูคล้ายใบหน้าช้าง บางก็ว่าคล้ายยักษ์อ้าปากกว้าง ชาวบาหลีเชื่อว่าคือปากของปีศาจร้าย ภายในถ้ำมีรูปปั้นศิวลึงค์ 3 แท่ง แทนเทพ 3 องค์ คือ พระพรหม พระศิวะ พระวิษณุ ตามความเชื่อของฮินดู ด้านหน้าปากถ้ำเป็นสระศักดิ์สิทธิ์ มีน้ำไหลพุ่งจากปากปล่อง
19.00 น.บริการอาหารเย็นแบบสไตล์บาหลีที่ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านชม ระบำบาหลี เป็นการแสดงที่รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวเพราะมีการจัดให้ชมเป็นประจำ เรื่องราวจะเกี่ยวการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายดีและปีศาจ(การชมระบำบาหลี แนะนำให้ชมในตอนกลางคืน เพราะจะได้เห็นแสงสี รวมทั้งชุดการแสดงแบบหลากหลายครับ) จบการแสดงนำท่านออกเดินทางเข้าที่พัก
ที่พักSwiss beel Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สามวัดเมงวี วัดอูลันดานูบาตัน นาข้าวขั้นบันได เบดูกัลล์ วิหารทานาห์ลอต
07.00 น.บริการอาหารเช้าที่โรงแรม  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ปุราทามันอายุน (Pura Taman Ayun) หรือ วัดเมงวี ซึ่งเป็นวัดที่เคยเป็นพระราชวังเก่า สร้างตอนศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์ราชวงศ์เม็งวี กำแพง ประตูวัด ก่อด้วยหินสูง แกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจง หลังคาปูด้วยหญ้า สิ่งก่อสร้างด้านใน ตกแต่งลวดลายงดงามตามแบบบาหลี มีสระน้ำล้อมรอบ จากนั้นเดินทางสู่ทางตอนเหนือของเกาะบาหลี นำท่านชม  ปุราอูลันดานูบราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) นำท่านชมวิวทิวทัศน์ของ ทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan) เป็นทะเลสาบที่มีมนต์ขลัง และชมความสวยงามของ ปุราอูลันดานูบราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) หรือ วัดอูลันดานู วัดที่สำคัญและสวยงาม 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตั้งอยู่บริเวณกลางน้ำริมทะเลสาบบราตัน มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟสูง วัดนี้สร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ทำพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่เทวีดานู เทพีแห่งสายน้ำ มีความสวยงามเป็นอันสองของเกาะบาหลี มักปรากฏอยู่ในภาพถ่ายโมษณาการท่องเที่ยวของบาหลี
12.00 น.บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวที่งดงามที่สุดของเกาะบาหลี ที่  ปุราทานาห์ลอต (Pura Tanah Lot) หรือ วิหารทานาห์ลอต เป็นวัดสำคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี สร้างบนโขดหินคล้ายเกาะเล็ก ๆ เวลาน้ำขึ้น จึงดูเหมือนวัดอยู่กลางทะเล เวลาน้ำลง ผู้คนสามารถเดินข้ามทางเดินไปยัง ตัววัดได้ เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวบาหลีให้ความเคารพบูชาอย่างมาก มีทิวทัศน์และบรรยากาศที่สวยงาม สร้างโดยนักบวชฮินดู ดังฮยังนิราร์ธาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 1 เพื่ออุทิศแด่เทพเจ้าและปีศาจแห่งท้องทะเล
18.30 น.บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนกันตามอัธยาศัย
ที่พักSwiss beel Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สี่บาหลี - บุโรพุทโธ - วัดพรามนันต์ – วังสุลต่าน - บาหลี
04.30 น.นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร บาหลี
06.10 น.ออกเดินทางสู่ เมืองยอร์คยากาตาร์ โดย สายการบินไลอ้อนแอร์ อินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ JT561
06.20 น.ถึง เมืองยอร์คยากาตาร์ เมืองเอกอันดับสองรองจากจาการ์ต้า (เวลาที่เมืองยอร์คยากาต้าร์ ช้ากว่าที่บาหลี 1 ชั่วโมง) นำท่านบริการอาหารเช้าที่โรงแรม  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สิ่งมหัศจรรย์ของโลก บุโรพุธโธ เป็นวัดพุทธที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ออกแบบและสร้างขึ้นในแบบของตัวเองไม่เหมือนที่ใด เป็นพุทธสถานที่สำคัญและยิ่งใหญ่ในระดับเดียวกับนครวัดในเขมร สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 8 -9 โดยราชวงศ์ Sailendras ซึ่งปกครองตอนใต้ของชวากลางและนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานโดยใช้หินจำนวนมากกว่า 1 ล้านก้อนหรือประมาณ 55,000 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาก่อสร้างกว่า 30 ปี แต่ก็ถูกทิ้งให้จมอยู่ใต้เถ้าถ่านของภูเขาไฟ Merapi หลังจากการใช้งานไม่ถึง 200 ปี เมื่ออาณาจักรต้องอพยพผู้คนไปอยู่ทางชวตะวันออก บุโรพุทโธถูกค้นพบอีกครั้งในศตวรรษที่ 8 และการบูรณะก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 20 ช่วงที่ดัทช์ปกครองชวา ในปี 1985 ก็ถูกวางระเบิดโดยกลุ่มผู้ต่อต้านซูอาร์โต้จนได้รับความเสียหายอย่างหนักจนต้องได้รับการบูรณะใหญ่อีกครั้ง และได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก
12.00 น.

บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านชม วัดพรามนันต์ มรดกโลกล่าสุดที่เป็นตำนานเร้นลับแห่งเทพเจ้าฮินดู ชมต้นกำเนิดรามายนะและเจดีย์สามองค์ที่เรียงรายกันอย่างงดงาม ชมโบราณสถานที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามมหัศจรรย์ตำนานเทพแห่งฮินดู และเรื่องรางของการกำเนิดพระพุทธศาสนาและพระพุทธเจ้า จากนั้นนำท่านชม วังสุลต่าน ที่เต็มไปด้วยสิ่งของล้ำค่าในวังและเครื่องใช้ต่างๆก่อนที่กษัตริย์องค์สุดท้ายจะลี้ภัยและเปลี่ยนการปกครอง ชม วังเมกกะลัง รวมทั้งเครื่องบรรณาการต่างๆและห้องเก็บโบราณวัตถุและสิ่งล้ำค่าสมัยก่อน ประวัติต่างๆที่มีความเป็นมาน่าศึกษาและมีค่าของอารยธรรมชวาให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ที่ประตูวังชม พระราชวังน้ำ (Water Palace) เป็นสถานที่ พักผ่อนของสุลต่าน ภายในมีสระขนาดใหญ่ จากนั้นนำท่านไปชมวิถีชีวิตของชาวอินโดนีเซียที่ ถนนสายวัฒนธรรมมาลิโอโบโร่ ของเมืองยอร์คยากาตาร์ซึ่งจะมีสินค้าต่างๆ เช่นเครื่องจักรสาน ภาพวาด ผ้าบาติก กล่าวได้ว่าเป็นแหล่งรวมงานศิลปะหัตถกรรมต่างๆ

18.00 น.บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 10) หลังอาหารเดินทางสู่ สนามบินยอร์คยากาตาร์
20.30 น.ออกเดินทางสู่ บาหลี โดย สายการบินไลอ้อนแอร์ อินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ JT568
22.30 น.ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร บาหลี นำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศทางเข้าที่พัก
วันที่ห้าบาหลี กฤษณะเซ็นเตอร์ สวนพระวิษณุ อนุสาวรีย์มหาภารตะ - กรุงเทพฯ
07.00 น.บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 11) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งที่ กฤษณะเซ็นเตอร์ ซึ่งมีของหลากหลายชนิด ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า งานไม้แกะสลัก กาแฟบาหลีจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนพระวิศณุ ถ่ายรูปคู่กับรูปปั้นพระวิษณุที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะบาหลี 
12.00 น.บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร(มื้อที่12) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน ระหว่างทางนำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์มหาภารตะ สัญลักษณ์ของเกาะบาหลี สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่ สนามบิน ให้นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี
16.10 น.ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG432
19.25 น.ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

 

  • ค่าบริการนี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน Thai Airways

2.ค่าโรงแรม 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน ระดับ 4ดาวครับ)

3.ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ

4.ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง

5.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินค่ารักษา 500,000.- / เสียชีวิต 1,000,000.-บาท (ผู้เดินทางสำรองจ่ายไปก่อนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม)

6.ค่าเข้าชมทุกสถานที่ตามที่ระบุในรายการ

7.ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว

8.ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

 

 

  • ค่าบริการนี้ไม่รวม

1.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถวันละ 5 ดอลล่า (4 วัน รวม 20 ดอลล่า)

2.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 50.-บาท (4 วัน รวม 200.-บาท)

  • สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย, ไฟฉาย, เสื้อกันหนาว

 

การสำรองที่นั่ง

1.วางมัดจำท่านละ 20,000.-บาทโดยผ่านบัญชี พร้อมส่งชื่อ-นามสกุล+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์

2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน (พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์ครับ)

การยกเลิกทัวร์

1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ คืนเงินให้ทั้งหมด

2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ

เอกสารเดินทาง

1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)

2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า

  • หมายเหตุ : บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฎิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ อันสาเหตุมาจากหนังสือเดินทางมีอายุเหลือไม่ ครบ 6 เดือนหรือการปฎิเสธการเข้าเมืองในกรณีอื่นๆ

 

เงื่อนไขอื่นๆ

  • ราคาทัวร์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
  • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
  • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สูญหายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจความควบคุมของบริษัทฯ
  • ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือ และคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

ติดต่อจอง : บาหลี บุโรพุทโธ วัดพรามนันต์ วังสุลต่าน คินตามณี วัดเบซากีห์ วัดอูลูวาตู วัดดานูบาตูร์ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ วัดถ้ำช้าง อูบุด ระบำบาหลี วัดเมงวี วัดอูลันดานู ทะเลสาบบราตัน เมืองกูต้า วิหารทานาห์ลอต อน