ทัวร์เนปาล กาฐมาณฑุ เมืองปาทัน ปักตะปูร์ ธุลิเขล โปขรา ระบำเนปาล สถูปสวะยัมภูนาถ ล่องเรือทะเลสาบเฟวา ยอดเขามัจฉาปูชเร เจดีย์โพธินาถ เอเวอร์เรส

ราคาเริ่มต้น : 42,900 บาท

ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน

วันเดินทาง : ธันวาคม 2561 - ตุลาคม 2562

รายละเอียด

 

ทัวร์เนปาล กาฐมาณฑุ เมืองปาทัน ปักตะปูร์ ธุลิเขล โปขรา ระบำเนปาล

สถูปสวะยัมภูนาถ ล่องเรือทะเลสาบเฟวา ยอดเขามัจฉาปูชเร เจดีย์โพธินาถ เอเวอร์เรส 

 

โปรแกรมการเดินทาง
5 – 9 // 6 – 10 // 14 – 18 // 21 – 25 // ธันวาคม 256128 ธันวาคม 2561 – 01 มกราคม 25625 – 9 // 11 – 15 เมษายน 256213 – 17 // 27 – 31 กรกฎาคม 256212 – 16 // 23 – 27 ตุลาคม 2562

 

 

 

วันแรกสนามบินสุวรรณภูมิ – กาฐมาณฑุ เนปาล เจดีย์สวะยัมภูนาถ ย่านทาเมล ระบำเนปาลี
07.30 น.พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
10.15 น.ออกเดินทางสู่ กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 319
12.25 น.ถึง ท่าอากาศยานตรีภูวัน เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล (เวลาของเนปาล ช้ากว่าเมืองไทย 1.15 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศสู่ภัตตาคารพร้อมบริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สถูปสวะยัมภูนาถ หรือ วัดลิง (มรดกโลก) สถูปสวะยัมภูนาถ สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ามานะเทวะ ในปีพ.ศ. 963 องค์เจดีย์มีอายุกว่า 2,000 ปี องค์สถูปเป็นทรงโอคว่ำขนาดใหญ่ที่มีสีขาวนวลตา เหนือองค์สถูปขึ้นไปเป็นแทนบัลลังก์สี่เหลี่ยมทั้งสี่ด้านมีภาพเขียนสีรูป “ดวงตาแห่งปัญญา” สถูปแห่งนี้เป็นสถูปที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศเนปาล และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ.2522 ชม วัดธิเบต และ วัดภูฎาน ที่เป็นวัดอยู่ใน เจดีย์สวะยัมภูวนาถ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งซื้อสินค้าพื้นเมือง ย่านทาเมล (คล้ายกับถนนข้าวสารในเมืองไทย) สินค้าที่น่าสนใจ อาทิเช่น โปสการ์ดรูปวิวทิวทัศน์และสถานที่ท่องเที่ยว รองเท้า ผ้าคลุมไหล่ พรม กระเป๋านานาชนิด หมวก เสื้อยืด
18.30 น.บริการอาหารเย็นแบบอาหารพื้นเมืองที่ภัตตาคารเนปาลีจูโร (มื้อที่ 2) พร้อมชม การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองเนปาล ชม ระบำเนปาล การแสดงระบำเนปาลี ดั้งเดิมหลากหลายชุด จากนั้นนำท่านเดินทางกลับที่พัก
ที่พักHIMALAYAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สองกาฐมาณฑุ – หุบเขาโปขรา ล่องเรือชมทะเลสาบเฟวา ยอดเขามัจฉาปูชเร วัดบาราฮี
07.00 น.บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองโปขรา (ระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง) ระหว่างเส้นทางกาฐมาณฑุไปโปขรา ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวเนปาลแบบชนบท และวิวทิวทัศน์สองข้างทางอันงดงามของสายน้ำสลับกับเทือกเขาหิมะ แมกไม้
12.00 น.บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ริเวอร์ไซด์ สปริง รีสอร์ท (มื้อที่ 4) หลังอาหารออกเดินทางกันต่อ ถึง เมืองโปขรา เป็นเมืองแห่งมนต์เสน่ห์อยู่ในวงล้อมหุบเขา เป็นจุดชมความงามของเทือกเขาหิมาลัยทางฝั่งตะวันตกได้ใกล้ที่สุด หุบเขาแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบเฟวา ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศเนปาล ชมวิวทิวทัศน์ของ ยอดเขามัจฉาปูชเร ที่สูงตระหง่านสูงกว่า 6,977 เมตร ซึ่งยอดเขานี้เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย นำท่านชม วัดบาราฮี ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเลสาบ และ นำท่านสักการะ เทพธิดาอจิมา เทพธิดาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในเมืองโปขรา
18.30 น.บริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อที่ 5) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย....ราตรีสวัสดิ์
ที่พักPOKHARA GRAND HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สามโปขรา ยอดเขาซารางก็อต วัดบินดาบาซินี – กาฐมัณฑุ – ธุลิเขล
05.00 น.อรุณสวัสดิ์ นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาซารางก็อต เพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมกับชม ยอดเขามัจฉาปูชเร ยอดเขาอรรณาปุรณะ ทั้ง 5 ยอด โดยเฉพาะยอดเขาอรรณาปุรณะ 1 ที่สูงเป็นอันดับ 10 ของโลก ยอดเขาเธาละคิรี ยอดเขามนะสลู และวิวของเทือกเขาหิมาลัยที่งดงาม ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางกลับสู่ ตัวเมืองโปขรา ระหว่างทางแวะ วัดเทพธิดาบินดาบาซินี เทพธิดาอีกหนึ่งองค์ที่ชาวเนปาลให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก
08.00 น.บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านชม น้ำตกเดวี่ น้ำตกแห่งนี้มีความมหัศจรรย์ เพราะตัวน้ำตกทิ้งตัวจากลำธารลงสู่ช่องเขาเบื้องล่างลึกลงไปกว่า 100 เมตร นำท่านชม ศูนย์อพยพชาวทิเบต ท่านจะได้สัมผัสความเป็นอยู่ของชาวทิเบต ซึ่งอพยพมาทางตอนเหนือของเนปาลในคราวที่จีนบุกกรุงลาซา นำท่านซื้อสินค้าของชาวทิเบต เพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนให้ชาวทิเบตมีรายได้ อาทิเช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือและเครื่องประดับชนิดต่างๆ อัญมณี หิน พรม กระเป๋า ฯลฯ
12.00 น.บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับกาฐมัณฑุ โดยสายการบินภายในประเทศ ถึง กาฐมัณฑุ นำท่านเดินทางสู่ เมืองธุลิเขล อยู่ห่างจากเมืองกาฐมาณฑุ 30 กิโลเมตร นำท่านเดินทางเข้าที่พัก สัมผัสบรรยากาศสวยงามยามเย็นและถ่ายรูปกับวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมาลัย
18.30 น.บริการอาหารเย็นที่รีสอร์ท (มื้อที่ 8) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย...
ที่พักHIMALAYAN HORIZON ดีที่สุดของเมืองธุลิเขล
วันที่สี่ธุลิเขล - เมืองปักตะปูร์ - กาฐมาณฑุ เทพธิดากุมารี – เจดีย์โพธินาท
05.30 น.อรุณสวัสดิ์ ชมบรรยากาศอันสวยงามยามเช้า ชมพระอาทิตย์ขึ้นและวิวทิวทัศน์อันสวยงามที่สุดของเทือกเขาหิมาลัย (หากอากาศดีก็สามารถที่จะมองเห็นยอดเขาที่สูงที่สุดของ เอเวอเรสต์ และยอดเขาทั้ง 5 ยอดของเทือกเขาหิมาลัย ได้แก่ เอเวอเรสต์, โชยู, มาลาคู, โลดเส, มานาสรู)
07.00 น.บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชมความสวยงามของ เมืองปักตะปูร์ หรือเมืองแห่งผู้มีจิตศรัทธา (มรดกโลก) เมืองปักตะปุร์มีชื่อเสียงในด้านการแกะสลักไม้และหมวกแก๊ป นำท่านชมบรรยากาศของเมืองปักตะปุร์ และ จัตุรัสปักตะปูร์ ที่ประกอบด้วย ประตูทอง ที่มีการแกะสลักงดงามและสมบูรณ์ มีการประดับตกแต่งลวดลายด้วยเทพและเหล่าอสูรต่างๆอย่างละเอียดประณีต ชม พระราชวัง 55 พระแกล ระฆังหมาเห่า ประตูสิงห์ รูปปั้นของกษัตริย์ภูปตินทระมัลละ ชม วัดทัตตะไตรยะ ชมหน้าต่างแกะสลักเป็นรูปนกยูงที่สวยงาม ชม วัดไภราพนาถ วัดนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายพระเจ้าไภราพ ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความน่าเกรงขาม ปางหนึ่งของพระศิวะ ชม วัดมณฑปญาฏะโปละ เป็นมณฑปที่สูงที่สุดในเนปาล สวยโดดเด่นด้วยหลังคา 5 ชั้น วัดนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้
12.00 น.บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านชม พระราชวังหนุมานโธกา หรือ จัตุรัสกาฐมาณฑุ (มรดกโลก) ชม หอพสันตปูร์ เป็นอาคารแบบยุโรปสีขาว มีหอสูง 9 ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมอันสำคัญในราชวงศ์ ขอพร เทพธิดากุมารี ที่พำนักของเทพธิดากุมารี ตัวแทนแห่งเทพบริสุทธิ์ที่ถือกำเนิดในโลกมนุษย์ มีหน้าที่ทำพิธีบูชาเทพธิดาแห่งเตาไฟหรือเทพธิดาแห่งการดำรงชีพ ซึ่งถือเป็นเทพธิดาในยุคโบราณของศาสนาฮินดูในเนปาล ชม กาฐมาณฑป เป็นอาคารไม้เก่าแก่ที่สุดและเป็นต้นกำเนิดของชื่อเมืองกาฐมาณฑุ ชม หนุมานโธกา รูปปั้นหนุมานตั้งบนแท่นสูง ทำหน้าที่นายทวารคอยรักษาประตูทางเข้าพระราชวัง ชม วัดตะเลชุ เป็นวัดประจำองค์พระมหากษัตริย์ เนื่องจากมีความเชื่อว่าเทพตะเลชุ คือเทพที่ปกป้องรักษาองค์พระมหากษัตริย์และประเทศเนปาล นำท่านชม เจดีย์โพธินาถ หรือ พุทธนาถ (มรดกโลก) ชมเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเนปาล บริเวณวัดเป็นแหล่งชุมชนของชาวพุทธทิเบตที่อพยพเข้ามาในปีพ.ศ.2502
18.30 น.บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 11) หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับที่พัก
ที่พักHIMALAYAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ห้ากาฐมาณฑุ – เมืองปาทัน – สนามบินสุวรรณภูมิ
07.00 น.บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 12) หลังอาหารนำท่านชม เมืองปาทัน (มรดกโลก) เมืองที่สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ช่วงศตวรรษที่ 3 ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะและหัตถศิลป์ นำท่านเดินชมบรรยากาศเมืองปาทัน ชม จัตุรัสปาทัน ตั้งอยู่ใจกลางเมือง จัตุรัสนี้ประกอบด้วยพระราชวังโบราณ ชม กฤษณะ มัณฑีร์ ที่สร้างด้วยหินแกรนิต และยังเป็นวัดเดียวในเนปาลที่มียอดเจดีย์ 21 ยอดที่ทำจากหินทั้งหมด ชม วัดทอง เป็นวัดในพุทธศาสนา ซึ่งหลังคาทำด้วยแผ่นทองเป็นเส้นยาวลงมาจรดพื้น สร้างตามความเชื่อที่ว่าจะเป็นเส้นทางที่เดินไปสู่สรวงสวรรค์ ชม วัดกุมเภสวอร์ เป็นวัดของพระศิวะ มีหลังคา 5 ชั้น สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติตรีภูวัน
13.50 น.ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 320 (บนเครื่องมีบริการอาหาร)
18.25 น.ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

 

 • โปรแกรมทัวร์มีการสลับโปรแกรมเที่ยวก่อน-หลังได้ครับ

 

 

 อัตราค่าบริการ (รวมค่าบริการต่างๆแล้วครับ)

ผู้ใหญ่

เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)

เด็ก (เสริมเตียง)

เด็ก (ไม่มีเตียง)

ท่านละ 42,900.-บาท

ท่านละ 42,900.-บาท

ท่านละ 42,900.-บาท

ท่านละ 42,900.-บาท

• พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 6,000.-บาท

• สำหรับท่านที่ต่อเครื่องเดินทางไปต่างจังหวัด ต้องเผื่อเวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมง เพราะต้องผ่านตม. รับกระเป๋าและเครื่องดีเลย์

 

 • ค่าบริการนี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน Thai Airways

2.ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

3.ค่าโรงแรม 4 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน ระดับ 4-5 ดาวครับ)

4.ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ

5.ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง

6.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินค่ารักษา 500,000.- / เสียชีวิต 1,000,000.-บาท (ผู้เดินทางสำรองจ่ายไปก่อนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม)

7.ค่าเข้าชมทุกสถานที่ตามที่ระบุในรายการ

8.ค่าวีซ่าเนปาลและค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

9.ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว

10.ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

 

 • ค่าบริการนี้ไม่รวม

1.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถวันละ 5 ดอลล่า (5 วัน รวม 25 ดอลล่า)

2.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 50.-บาท (5 วัน รวม 250.-บาท)

 • กรณีที่ท่านต้องการขึ้นเครื่องบิน Mountain Flight (1 ชั่วโมง) สัมผัสยอดเขาเอเวอเรสต์และเทือกเขาหิมาลัยอย่างใกล้ชิด จ่ายเพิ่มท่านละ 170 USD (สามารถแจ้งกับไกด์และจ่ายเงินที่ไกด์ในวันเดินทางได้เลยครับ)
 • สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย, ไฟฉาย, เสื้อกันหนาว

 

 • การสำรองที่นั่ง

1.วางมัดจำท่านละ 20,000.-บาทโดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง) พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์มาให้ด้วยนะครับ

2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน (พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์ครับ)

3.พาสปอร์ต+สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรูปถ่ายสี 3 รูป รูป 1.5 - 2 นิ้ว เท่านั้น เพื่อทำวีซ่าเข้าประเทศเนปาล ส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

 

 • การยกเลิกทัวร์

1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ คืนเงินให้ทั้งหมด

2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ

 

 • เอกสารเดินทาง

1.พาสปอร์ต ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ออกเดินทาง

2.รูปถ่ายสี พื้นหลังสีฟ้า หรือขาว ขนาด 1.5 - 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 

 • หมายเหตุ : ท่านจะได้รับพาสปอร์ตคืนในวันเดินทางครับ 

 

 • เงื่อนไขอื่นๆ
 • ราคาทัวร์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สูญหายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจความควบคุมของบริษัทฯ
 • ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

 


ติดต่อจอง : ทัวร์เนปาล กาฐมาณฑุ เมืองปาทัน ปักตะปูร์ ธุลิเขล โปขรา ระบำเนปาล สถูปสวะยัมภูนาถ ล่องเรือทะเลสาบเฟวา ยอดเขามัจฉาปูชเร เจดีย์โพธินาถ เอเวอร์เรส