ชัยปุระ ป้อมแอมเบอร์ ซิติพาเลส ฮาวา มาฮาล วัดพระพิฆเนศ อักรา ทัชมาฮาล อัครา ฟอร์ด

ราคาเริ่มต้น : 15,900 บาท

ระยะเวลา : 3 วัน 1 คืน

วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2562

รายละเอียด

 

ชัยปุระ ป้อมแอมเบอร์  ซิติพาเลส  ฮาวา มาฮาล  วัดพระพิฆเนศ 

อักรา ทัชมาฮาล อัครา ฟอร์ด 

 

โปรแกรมการเดินทาง
กุมภาพันธ์2 – 4 // 9 – 11 // 16 – 18 // 17 – 19 // 23 – 2515,900
มีนาคม2 – 4 // 16 – 18 // 23 – 25 // 29 -3115,900
เมษายน6 – 8 // 7 – 9 // 13 – 15 // 14-16 // 15 – 1716,900
พฤษภาคม1 – 3 // 4 – 6 // 11 – 13 // 18 – 20 // 19 – 21//25- 2715,900
มิถุนายน8 – 3 //15 – 117 //22 – 23 // 29 – 3015,900
กรกฏาคม6 – 8//13 – 15// 16 – 18// 20 - 22// 27- 29 // 28 - 3015,900
สิงหาคม3 – 5//11 – 13//17 – 19//24 – 26//31 AUG-02 SEP15,900
กันยายน7 – 8//14 – 16// 21 – 23//28-3015,900
ตุลาคม3 – 7//13 – 15//23 – 25 // 26-2816,900
พฤษจิกายน2 – 4 // 9 – 11 // 16 – 18// 23 – 25// 30 NOV – 02 DEC16,900
ธันวาคม

5 – 7// 8 – 10 // 14 – 17// 21 – 23//

16,900
 28-30 // 289 – 31//30 DEC – 02 JAN เทศกาลปีใหม่ 17900 บาท17,900.-

 

 

 

วันแรกสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - ชัยปุระ
02.30 น.คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ E โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน (กรุ๊ปที่เดินทางเดือนธันวาคม กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน)
22.05 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Thai Smile เที่ยวบินที่ WE343 (ใช้เวลาบินประมาณ 04.40 ชั่วโมง)

01.55 น.คณะเดินทางถึง สนามบินชัยปุระ นำท่านผ่านพิธีการศุลการกรและรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 01.30 ชั่วโมง)เมืองชัยปุระ นครแห่งชัยชนะ คนอินเดียเรียกเมืองนี้ว่า จัยปูร์ หรือ จัยเปอร์ รัฐราชสถานได้ชื่อว่า นครสีชมพู (Pink city)โดยที่มาของเมืองสีชมพูก็เนื่องจากในปี ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซิงห์ (Maharaja Ram Singh) ได้มีรับสั่งให้ประชาชนทาสีชมพูทับบนสีปูนเก่าของบ้านเรือนตนเอง เพื่อแสดงถึงไมตรีจิตครั้งต้อนรับการมาเยือนของเจ้าชายแห่งเวลส์ (Prince of Waies) เจ้าชายมกุฎราชกุมารของอังกฤษ ซึ่งภายหลังคือ กษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่ 7 (King Edward Vll) แห่งสหราชอาณาจักรและต่อมารัฐบาลอินเดียก็ยังออกกฎหมายควบคุมให้สิ่งก่อสร้างภายในเขตกำแพงเมืองเก่าต้องทาสีชมพูเช่นเดิม ปัจจุบันเมืองชัยปุระเป็นศูนย์กลางทางการค้าซึ่งทันสมัยสุดของรัฐราชสถาน สิ่งที่น่าสนใจในเมืองชัยปุระคือ ผังเมืองเก่า และสิ่งก่อสร้างดั้งเดิม รวมทั้งประตูเมืองซึ่งยังคงอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ นอกจากนี้สีชมพูของเมืองก็กลายเป็นเอกลักษณ์ จนทำให้เมืองนี้เป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกหลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก
ที่พักCrimson Park Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า,เมืองชัยปุระ
วันที่สองป้อมแอมเบอร์ - ซิติพาเลส - ฮาวา มาฮาล - วัดพระพิฆเนศ
เช้า

บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านชม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ป้อมอาเมร์  หรือ ป้อมแอมเบอร์ (Amber Fort) ตั้งอยู่ที่เมืองอาเมร์ ชานเมืองชัยปุระ ห่างจากเมืองชัยปุระ 11 กิโลเมตร ตั้งโดดเด่นอยู่บนผาหินเหนือทะเลสาบ สร้างโดยมหาราชา มาน สิงห์ที่ 1 ป้อมปราการแห่งนี้มีชื่อเสียงทางด้านสถาปัตยกรรมซึ่งผสมผสานกันระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุตอันเป็นเอกลักษณ์ สามารถมองเห็นได้จากระยะทางไกล โดยภายในเป็นหมู่พระที่นั่งซึ่งสร้างจากหินทรายสีแดงและหินอ่อน หมู่พระที่นั่งภายในป้อม ประกอบด้วย "ดิวัน-อิ-อัม" หรือท้องพระโรง, "ดิวัน-อิ-กัส" หรือท้องพระโรงส่วนพระองค์,"ชีชมาฮาล" (พระตำหนักซึ่งเป็นห้องทรงประดับกระจกสำหรับมหาราชา) และ "จัย มานดีร์" ซึ่งเป็นตำหนักอยู่บนชั้นสอง, "อารัม บักห์" ซึ่งเป็นสวนสวยจัดเป็นรูปดาวแฉกแบบโมกุลคั่นกลางระหว่างอาคาร และ "สุกห์นิวาส" ซึ่งเป็นพระตำหนักที่ใช้การปรับอากาศภายในพระตำหนักให้เย็นลงด้วยการทำให้ลมเป่าผ่านรางน้ำตกที่มีอยู่โดยรอบภายในพระตำหนัก ทำให้ภายในตำหนักนี้มีอากาศเย็นอยู่เสมอ ป้อมนี้เคยเป็นที่ประทับของราชปุต มหาราชา และพระราชวงศ์ของอาเมร์ในอดีต ( พิเศษ.. รวมค่าพาหนะขึ้นไปชมพระราชวัง โดยการนั้งช้าง ) ที่กษัตริย์ Madho Singh ได้รับมาจากงานราชาภิเษกของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7 ซึ่งบรรจุน้ำจากแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์จากนั้นนำท่านชม “ซิตี้ พาเลส” ซึ่งเดิมเป็นพระราชวังของมหาราชใจสิงห์ (Jai Singh) พระราชวัง ถูกสร้างขยายออกในสมัยหลัง ปัจจุบัน ได้รวบเป็น พิพิธภัณฑ์ Sawai Man Singh Museum จากนั้นนำท่านชมภายนอก ฮาวามาฮาล (HAWA MAHAL) แปลว่า พระราชวังแห่งสายลม เป็นพระราชวัง ตั้งอยู่ในเมืองชัยปุระ รัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย สร้างในปีค.ศ. 1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สิงห์ (Maharaja SawaiPratap Singh) ออกแบบโดยลาล ชันด์ อุสถัด (Lal Chand Ustad)โดยถอดแบบมาจากรูปทรงของมงกุฏพระนารายณ์ โดยมีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นคือ บริเวณด้านหน้าอาคารมีหน้าบันสูงห้าชั้นและมีลักษณะคล้ายรังผึ้งสร้างจากหินทรายสีแดงสดฉลุหินให้เป็นช่องหน้าต่างลวดลายเล็กๆ ละเอียดยิบมีช่องหน้าต่างถึง 953 บางแต่ปิดไว้ด้วยหินทรายฉลุทำให้นางในฮาเร็มพระสนมที่อยู่ด้านในสามารถมองออกมาข้างนอกได้โดยที่คนภายนอกมองเข้าไปข้างในไม่เห็นและประโยชน์อีกอย่างคือเป็นช่องแสงและช่องลมจนเป็นที่มาของชื่อ“Palace Of Wind”

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน

หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ วัดพระพิฆเนศ Ganesh Temple(MotiDungri) วัดพระพิฆเนศที่ชื่อเสียงโด่งดังเป็นอันดับ 1 ของเมืองชัยปุระ วัดนี้สร้างขึ้นโดย Seth Jai Ram Paliwalในช่วงต้นศตวรรษที่ 18 ตั้งอยู่ใจกลางเมือง บริเวณเนินเขาเล็กๆ พระวิหารแห่งนี้เปรียบเสมือนชีวิตแห่งการค้นหาความสุขนิรันดร์ ซึ่งพระพิฆเนศวรช้างหัวเทพในศาสนาฮินดูถือว่าเป็นพระเจ้าแห่งความเป็นมงคลปัญญา ความรู้ และความมั่งคั่ง วัดพระพิฆเนศแห่งนี้เป็นที่นิยมมากที่สุดของนักท่องเที่ยวทั้งชาวอินเดียและชาวต่างชาติ เชิญท่านขอพรจากองค์พระพิฆเนศตามอัธยาศัยหลังจากนั้น

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินชัยปุระ
วันที่สามชัยปุระ กรุงเทพฯ
02.15 น.นำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยสมายล์ (Thai Smile) เที่ยวบินที่ WE344 (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 04.30 ชม.)
08.15 น.ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยความสวัสดิภาพ

 

 

• อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่เด็ก (เสริมเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)พักเดี่ยว
ท่านละ 15,900-บาทท่านละ 15,900-บาทท่านละ 15,900-บาทเพิ่มท่านละ 1,000-บาท

 

 • ทริปอินเดีย การให้การบริการต่างๆ ชาวอินเดียจะขอทิป พูดง่ายๆคือตั้งแต่ออกจากสนามบินจนขึ้นเครื่องวันกลับ

   ดังนั้นทริปนี้จะรวมค่าทิปโรงแรม ร้านอาหาร บริการต่างๆไว้ให้แล้วครับ (ยกเว้นค่าทิปไกด์และคนขับรถ)

 

 • สำหรับท่านที่ต่อเครื่องไปต่างจังหวัด ต้องเผื่อเวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมง เพราะต้องผ่านตม. รับกระเป๋าและเครื่องดีเลย์

   ด้วยครับ

 

 

 

 

 • หมายเหตุ

1.สำหรับอินเดีย การให้การบริการต่างๆ ชาวอินเดียจะขอทิป ตั้งแต่ออกจากสนามบินจนขึ้นเครื่องวันกลับ

   ดังนั้นทริปนี้จะรวมค่าทิปโรงแรม ร้านอาหาร บริการต่างๆไว้ให้แล้วครับ (ยกเว้นค่าทิปไกด์และคนขับรถ รวมทั้งหมด

   ตลอดทริป 35 ดอลล่า)

 • ค่าบริการนี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน THAI SMILE ตามโปรแกรมทัวร์

2.ค่าโรงแรมที่พัก 1 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)

3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ตามระบุในรายการ)

4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว

5.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 500,000.-/1,000,000.-บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ)

6.ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามบินอินเดีย

7.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ

8.ค่าทิปบริการยกกระเป๋าของทุกโรงแรม

9.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

 • ค่าบริการนี้ไม่รวม

1.ค่าวีซ่าและค่าบริการวีซ่า 3000 บาท

2.ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม

4.ค่าทิปไกด์และคนขับรถอินเดีย

3.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (วันละ 50 บาท 8 วัน รวม 400 บาท)

 • สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย, เสื้อกันหนาว

 

 • การสำรองที่นั่ง

1.วางมัดจำท่านละ 10,000.-บาทโดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง) พร้อมส่งชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ตรงกับหน้า

   พาสปอร์ต+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์มาให้ด้วยนะครับ

2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน (พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์)

 

 • เอกสารทำวีซ่า

1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)

2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า

3.รูปถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 4 รูป (ห้ามใส่เครื่องแบบราชการ) และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือ

   รูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้าน

5.กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันนะครับ

 • หมายเหตุ : บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฎิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ อันสาเหตุมาจากหนังสือเดินทางมีอายุ

   เหลือไม่ครบ 6 เดือนหรือการปฎิเสธการเข้าเมืองในกรณีอื่นๆ

 • หมายเหตุ : เนื่องจากทางสถานทูตอินเดียประจำประเทศไทย ได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎการยื่นวีซ่าผู้ที่จะเดินทางเข้า

   ประเทศอินเดียทุกคน จะต้องมาแสดงตัวและพิมพ์ลายนิ้วมือในวันยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่านโดยมิมีข้อยกเว้น ดังนั้นลูกค้า

   ทุกท่านจะต้องมาแสดงตัวเพื่อยื่นวีซ่า โดยสามารถนัดหมายวันกับเจ้าหน้าที่ได้ครับ

 • สถานฑูตอินเดียอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังนี้

1.ชื่อเป็นผู้ชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก

2.นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้

3.นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า

4.นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

 • การจองทริปและการชำระเงิน

 • 1.แจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้จองกับเจ้าหน้าที่ หรือ จองผ่านเวปไชด์ www.adepttour.com

  1. ชำระมัดจำท่านละ 10000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากการจอง

  3.ส่งสำเนาพาสปอร์ต พร้อมเอกสารการโอนเงินมาทาง E-MAIL FAX หรือ Line

  4.ในกรณีต้องทำวีซ่า เอกสารมาตามที่อยู่ของบริษัท 

  5.ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน 

  • หมายเหตุ : โปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวก่อนหลังได้ครับ โดยคำนึงถึงสภาพการณ์

 

 • เงื่อนไขอื่นๆ
 • ราคาทัวร์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สูญหายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจความควบคุมของบริษัทฯ
 • ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์

ติดต่อจอง : ชัยปุระ ป้อมแอมเบอร์ ซิติพาเลส ฮาวา มาฮาล วัดพระพิฆเนศ อักรา ทัชมาฮาล อัครา ฟอร์ด