มอสโคว์ มูร์มันสค์ หมู่บ้านซามิ นั่งกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน เมืองหิมะ ขี่รถ Snow Mobile ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ นั่งรถเสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน-ตามล่าแสงเหนือ พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ด

ราคาเริ่มต้น : 76,900 บาท

ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน

วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ - เมษายน 2562

รายละเอียด

 

มอสโคว์ มูร์มันสค์ หมู่บ้านซามิ นั่งกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน เมืองหิมะ ขี่รถ Snow Mobile ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ นั่งรถเสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน-ตามล่าแสงเหนือ พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ 

 

 

*****พิเศษ*****

  • บินตรงด้วยสายการบินไทย บริการประทับใจ
  • กรุงมอสโคว์ พระราชวังเครมลิน, ล่องเรือชมวิวแม่น้ำในฤดูหนาว
  • เมืองมูร์มันสค์ ตามล่าแสงเหนือ พร้อมกิจกรรมเมืองหิมะ
  • นั่งกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน, นั่งรถเสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน

 

 

พิเศษ!!!!   นั่งกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน, นั่งรถเสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน
วันบินเมืองต้นทางเมืองปลายทางCODEเที่ยวบินเวลาบิน
วันที่ 1กรุงเทพฯกรุงมอสโคว์BKK – DMETG97410.15 – 16.10
วันที่ 1กรุงมอสโคว์มูร์มันDME – Murman621721.00 – 23.25
วันที่ 4มูร์มันกรุงมอสโคว์Murman - DME621813.40 – 16.05
วันที่ 5กรุงมอสโคว์กรุงเทพฯDME - BKKTG97518.40 – 07.30

 

เดือนวันเดินทางราคา
กุมภาพันธ์ มีนาคม23กุมภาพันธ์  - 1 มีนาคม 6276,900
มีนาคม16 – 22 มีนาคม 6276,900
เมษายน12 – 18 เมษายน77,900

 

 

วันแรกกรุงเทพฯ – มอสโคว์                                                        
08.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าอาคารหมายเลข 2 เคาน์เตอร์เช็คอินอักษร D สายการบินไทย กรุณาสังเกตป้าย DIRECT RUSSIA

10.15 น.ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG974
16.10 น.

ถึงสนามบินเดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋าเรียบร้อย   ทำการเช็คอินเที่ยวบินสู่ เมืองมูร์มันสค์

21.00 น.ออกเดินทางสู่ เมืองมูร์มันสค์ โดย สายการบินนอรดาเวีย เที่ยวบินที่ 6217
23.25 น.ถึงสนามบิน เมืองมูร์มันสค์ นําท่านตามล่าหาแสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ที่พักPARK INN BY RADISSON  พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สองมอสโคว์ มูร์มันสค์ หมู่บ้านซามิ นั่งกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน ล่าแสงเหนือ
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่ในโรงแรมฯ

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซามิ (Sami Village)

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่าน หมู่บ้านชาวพื้น เมืองซามินี้ ท่านจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื้นเมืองซามิที่ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดินเวีย โดยสืบสานวิถึชีวิตดั้งเดิมชมสัตว์เมืองหนาวเช่น กวางเรนเดียร์ (Reindeer) หมาป่า(Foxes) เพื่อใช้ประโยชน์ในการเดินทาง รวมทั้งเป็นเป็นสัตว์เศรษฐกิจ และสัมผัสประสบการณ์ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน (Reindeer Sledding) แบบชาวพื้นเมืองซามิ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคิรอฟสค์ (Kirovsk)
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก SEVERNAYA HOTEL  หรือเทียบเท่า
21.00 น.นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่ง แสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความ***
วันที่สามเมืองหิมะ ขี่รถ Snow Mobile ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้–นั่งรถเสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน-ตามล่าแสงเหนือ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหิมะ (Snow Village) ที่สร้างขึ้นจากหิมะทั้งหมด ที่มีการสร้างประติมากรรมน้ำแข็งเป็นรูปร่างต่างๆที่สวยงาม มีทั้งอาคาร,รูปปั้น, โบสถ์น้ำแข็ง,อุโมงค์ถ้ำ,เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ให้ท่านได้สนุกตื่นเต้นกับการ ขับรถสโนโมบิล (Snow mobile) ตะลุยหิมะ ที่ท่านสามารถขับรถไปบนหิมะ ลานน้ำแข็งกว้างใหญ่ ซึ่งเป็นประสบการณ์สุดสนุกและเร้าใจเป็นอย่างยิ่ง
เที่ยง 

รับประทานอาหารกลางวันจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ (Husky Farm) ให้ท่านได้ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ เป็นพันธุ์ที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู่ในเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป์ได้เลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบนน้ำแข็งหรือหิมะ ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน(Husky Sledding) โดยที่ฟาร์มนี้จะบริการต้อนรับท่านด้วยชาร้อน ขนมพื้นเมือง กับบรรยากาศต้อนรับที่แสนจะอบอุ่น จากนั้นนำท่านสู่ เมืองมูร์มันสค์(Murmansk)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักPARK IN BY RADISSON หรือเทียบเท่า
21.00 น.นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่ง แสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ําคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้
วันที่สี่ พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ – สนามบิน – มอส
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  นําท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ (Nuclear powered Icebreakers) รุ่น Lenin ซึ่งเป็นเรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่นแรก เปิดตัวเมื่อปี ค.ศ. 1957 และได้ปลดประจำการแล้ว ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ได้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม จอดเทียบท่าอยู่ที่เมืองมูร์มันสค์ (Murmansk) ในอดีตเรือลำนี้ใช้ตัดน้ำแข็งเพื่อเปิดทางน้ำแข็งให้เรือเดินสมุทรในการขนส่งสินค้า โดยในปัจจุบันยังมีเรือทีปฏิบัติการตัดน้ำแข็งอยู่ จากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์อโลชา (Alyosha Memorial) ที่สร้างขึ้นเพื่อให้กับเหล่าทหารกองทัพของโซเวียตที่สามารถตรึงกองกำลังเพื่อหยุดยั้งการรุกคืบจากกองทัพเยอรมัน เป็นรูปปั้นขนาดสูงถึง 35.5 เมตร สูงเป็นอันดับสองของรัสเซียและมีน้ำหนักกว่า 5,000 ตัน
11.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับสู่มอสโค อิสระรับประทานอาหารกลางวันที่สนามบิน
13.40 น.ออกเดินทาง สู่มอสโคว์ โดยสายการบิน --- เที่ยวบินที่ --- (ใช้เวลาบินประมาณ 2.25 ช.ม.) (โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับเวลาของเที่ยวบิน และ สภาพอากาศ)
16.05 น.ถึงสนามบินมอสโคว์ รถโค้ชปรับอากาศนำท่านสู่กรุงมอสโคว์
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักVEGA IZMAILOVO HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้าพระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่-จัตุรัสแดง-รถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์-เซนต์ซาเวียร์  
เช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่กับ มหาวิหารเซนต์บาซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL) สัญลักษณ์สำคัญของกรุงมอสโคว์ โดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั้ง ตระหง่านสง่างาม ขนาบข้างด้วยกำแพงเครมลิน สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอีวานที่ 4 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน ในปี พ.ศ. 2095 นำท่านสัมผัสความวิจิตรงดงามของ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของอดีตสหภาพโซเวียตที่ยิ่งใหญ่ที่ จัตุรัสแดง ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโคว์เป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก ลานกว้างของจัตุรัสแดงนี้มีพื้นที่กว้าง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทำหน้าที่เป็นสถานที่จัดงานสำคัญๆ ต่างๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย บริเวณจัตุรัสแดงยังประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ รายรอบอีกมากมายเช่น พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์ประวัติรัสเซีย   จากนั้นเข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ที่อยู่ในบริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์นี้เป็นสถานที่เก็บสมบัติล้ำค่ากว่า 4,000 ชิ้น เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เสื้อเกราะที่ใช้รบในสมรภูมิ เครื่อง เงิน ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัตริย์พระเจ้าซาร์และซารีน่า จากนั้นเข้าชม พระราชวังเครมลิน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูริโดลโกรูกี มีรับสั่งให้สร้างเพื่อใช้ป้องกันศัตรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไม้ธรรมดา ปัจจุบันพระราชวังเครมลินเป็นพิพิธภัณฑ์ และที่ตั้งสถานที่สำคัญหลายแห่ง ชม โบสถ์อัสสัมชัญ วิหารหลวงที่เก่าแก่สำคัญและใหญ่ที่สุดในเครมลิน โดยสร้างทับลงบนโบสถ์ไม้เก่าที่มีมาก่อนแล้ว ใช้ในการประกอบพิธีราชาภิเษก ชมป้อมปืนใหญ่, ชมระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก   ชม ห้างสรรพสินค้า GUM ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโคว์ ก่อสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1895
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหารท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (METRO)  สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1931 โดยได้รับการยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก แต่ละสถานีจะมีการตกแต่งที่แตกต่างกัน ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สถานีรถไฟใต้ดินได้กลายเป็นหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดเพราะมีโครงสร้างที่แข็งแรงรวมทั้งการก่อสร้างที่ขุดลงลึกไปถึงใต้ดินหลายเมตร ชม มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ มหาวิหารใจกลางเมือง สร้างเป็นอนุสรณ์ที่รัสเซียมีชัยชนะต่อกองทัพนะโปเลียนในปีค.ศ.1812 เป็นวิหารที่ยังใช้ทำพิธีการทางศาสนาอยู่ในปัจจุบัน ห้ามใช้เสียงดัง
17.00 น.

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ชิม Russia Vodka เเละ ไข่ปลาคาเวียร์

นำท่านชม การแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด เช่น สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดง ผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ  ***กรณีละครสัตว์งดการแสดงและซึ่งบางครั้งการงดการแสดงไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงืน 1,000 บาท***

ที่พักHOLIDAY INNN หรือเทียบเท่า
วันที่หกมอสโคว์ – ซากอร์ส – มอสโคว์
เช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหาร เดินทางมุ่งหน้าไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของมอสโคว์ ประมาณ 70 กิโลเมตร ยัง ซากอร์ส ที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและ เก่าแก่ที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็นที่แสวงบุญของประเทศ วิทยาลัยสอนศิลปะ การร้องเพลงทางศาสนา การวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลัยสงฆ์ที่มีบาทหลวงและนักศึกษาจำนวนนับร้อยคน เข้าชมโบสถ์เก่าแก่ โบสถ์อัสสัมชัญ สร้างในสมัยพระเจ้าอีวาน เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จัตุรัสวิหารแห่งเครมลิน ตกแต่งภายในด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน ... โบสถ์โฮลีทรินิตี้ สร้างในปี ค.ศ.1422-1423 เป็นโบสถ์แรกของเมืองนี้ สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและไอคอน จากนั้นมีเวลาเล็กน้อยให้ถ่ายรูปกับหอระฆัง หรือจะรองน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์กลับไปเป็นศิริมงคล น้ำในบ่อเป็นน้ำธรรมชาติ มีเรื่องเล่าว่า ชายตาบอดเดินทางมาที่โบสถ์แล้วค้นพบบ่อน้ำโดยบังเอิญ หลังจากนำน้ำมาล้างหน้า ความศักดิ์สิทธิ์ก็ทำให้ชายตาบอดสามารถมองเห็นได้
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.นำท่านเดินทางกลับสู่เมือง มอสโคว์
14.30 น.นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเดโมเดโดโว เพื่อทำการเช็คอินสัมภาระ
18.40 น.ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG975
วันที่เจ็ดกรุงเทพฯ   
07.30 น.ถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

 

• อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่เด็ก (เสริมเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)พักเดี่ยว
ท่านละ 76,900-บาทท่านละ 76,900-บาทท่านละ 75,900-บาทเพิ่มท่านละ 7,500-บาท

 

 

  • สำหรับท่านที่ต่อเครื่องไปต่างจังหวัด ต้องเผื่อเวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมง เพราะต้องผ่านตม. รับกระเป๋าและเครื่องดีเลย์ด้วยครับ

*หมายเหตุ* ราคาทัวร์นี้ไม่มีแจกกระเป๋าเดินทางหรือสมนาคุณ

 

อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ไทย-มอสโค โดยสายการบินไทยชั้นประหยัด และเที่ยวบินภายใน

2.ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง

3.ค่าห้องพัก2-3ท่าน/ห้อง ในโรงแรมระดับ 4  ดาว ตามที่ระบุในรายการ รวมทั้งสิ้น 5 คืน

4.ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการพร้อมน้ำดื่มระหว่างมื้อ และระหว่างวัน 1 ขวด ต่อวัน

5.ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ, ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ไทย

6.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางแบบหมู่คณะวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง

2.ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ

3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ค่าอาหาร-เครื่องดื่มสั่งพิเศษ อื่นๆที่ไม่ได้ระบุ

4.ค่าทิปไกด์ 3USD/ ท่าน/วัน และพนักงานขับรถโดยเฉลี่ย 2USD/ท่าน/ วัน คือ ทั้งทริปจำนวน 5 วัน X 6 USD =30 USD

   สำหรับหัวหน้าทัวร์ไทยทิปตามศรัทธา (วันละ3USDขึ้นต่ำ) X 6 วัน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

1.ยืนยันการจองพร้อมมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท เพื่อจองและออกตั๋วเครื่องบิน ทั้งระหว่างประเทศและภายในประเทศพร้อ

   ส่งมอบเอกสารสำเนาหนังสือเดินทางรายชื่อผู้เดินทาง

  1. ส่วนที่เหลือชำระก่อนการออกเดินทาง 30 วัน ก่อนเดินทาง

***หลังจากจองและออกตั๋วแล้วหากยกเลิกต้องดำเนินการคืนเงินตามเงื่อนไขของสายการบินไทย ตั๋วบินภายในไม่มีเงื่อนไขในการคืนเงินในกรณีใดๆ***

 

หมายเหตุ

1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน 

การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ขผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุดและในกรณีเที่ยวบินระหว่างประเทศล่าช้าทำให้มีผลกระทบต่อเที่ยวบินภายในบริษัทฯซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมขอบบริษัทฯ ทางบริษัทไม่มีส่วนในการรับผิดชอบหรือคืนเงินค่าตั๋วใดๆ

2.เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง

3.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระ มาแล้ว  หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง

4.ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู

ตั๋วเครื่องบิน

1.ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับหากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณีที่ยกเลิ

การเดินทางถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วผู้เดินทางต้องรอRefund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋ว

   เครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)

2.ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ

   ยืนยันการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิกบริษัทฯไม่

   สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้

3.เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้นตั้งแต่ ปี พ.ศ 2555

   นักท่องเที่ยวชาวไทย สามารถเข้าประเทศรัสเซียได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่า

 


ติดต่อจอง : มอสโคว์ มูร์มันสค์ หมู่บ้านซามิ นั่งกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน เมืองหิมะ ขี่รถ Snow Mobile ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ นั่งรถเสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน-ตามล่าแสงเหนือ พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ด